หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
   
         
   
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   
พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านความสะอาดและการสาธารณสุข  
   
ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนเช่น การสร้างเครือข่ายชุมชนการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อสร้าง สร้างอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชาวตำบลพยุหะ  
   
มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บุตรหลานชาวพยุหะได้รับความรู้ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล