หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
   
         
   
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   
พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านความสะอาดและการสาธารณสุข  
   
ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนเช่น การสร้างเครือข่ายชุมชนการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อสร้าง สร้างอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชาวตำบลพยุหะ  
   
มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บุตรหลานชาวพยุหะได้รับความรู้ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล