หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
   
   
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
   
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
   
พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 
   
   
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
   
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
 
   
   
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   
   
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556