หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นางสาวอารีวรรณ เพ็ญเขตรกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
 
สำนักงานปลัด
 


นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศรัญญา ประเทศรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายอนุเทพ หาดแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางวันวิสา วรอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ.อ. หญิง อังครัตน์ เอี่ยมผิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนิภาพร ชานไชย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายทรงพล แก้วขจร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายไพโรจน์ อิ่มสมบัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)


นางสาวขวัญฤทัย เขียววร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจินดา ยาระเขตต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)