หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวศรัญญา ประเทศรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายอนุเทพ หาดแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางวันวิสา วรอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ.อ. หญิง อังครัตน์ เอี่ยมผิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนิภาพร ชานไชย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายทรงพล แก้วขจร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวขวัญฤทัย เขียววร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพโรจน์ อิ่มสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ


นายจินดา ยาระเขตต์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ


นายอำนาจ บุญทองนุ่ม
พนักงานขับรถยนต์