หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นางสาวปริษา จันทร์ศร
ปลัด อบต. พยุหะ
 
 


นายกฤษณพงศ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางสาวศรัญญา ประเทศรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายอนุเทพ หาดแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางวันวิสา วรอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ.อ. หญิง อังครัตน์ เอี่ยมผิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนิภาพร ชานไชย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายทรงพล แก้วขจร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวขวัญฤทัย เขียววร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพโรจน์ อิ่มสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ


นายจินดา ยาระเขตต์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ