หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
 
  ประชากรตำบลพยุหะ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนสถาน
  จำนวน 4 แห่ง
 
สำนักสงฆ์หนองกระทิง หมู่ที่ 1 บ้านหาดเหนือ
 
สำนักสงฆ์คุณากรวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง
 
สำนักสงฆ์เขารัง หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง
 
คริสตจักรสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านดงกระเปา
 

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลพยุหะคีรี (ขนาด 30 เตียง)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
  สถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนอินทารามวิทยา (ระดับประถมศึกษา)
 
โรงเรียนพยุหะพิทยาค (ระดับมัธยมศึกษา)
 

รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน

ป้อมยามตำรวจ คือ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
 
 
 

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 

ประเพณีเผาข้าวหลาม ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่ชาวบ้านเผาข้าวหลาม เพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “งานบุญเพ็ญเดือนสาม” ชาวบ้านจะนำข้าวหลามไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดประจำหมู่บ้านในงานพิธีทำบุญข้าวหลามประจำปี ที่กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันงานบุญก็เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวข้าว จึงถือโอกาสนำข้าวที่ได้มาทำเป็นข้าวหลามและขนมจีน เพื่อทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

รำกลองยาว คณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงของชาวอำเภอพยุหะคีรี คือ คณะ บ.รุ่งเรือศิลป์ ของนายบุญ เอี่ยมเวช ซึ่งได้ดัดแปลงท่าร่ายรำมาจากท่าร่ายรำของลิเก พร้อมได้ดัดแปลงประดิษฐ์ชุดแต่งกายขึ้น โดยเลียนแบบจากเครื่องแต่งกายของลิเกเช่นกัน และใช้ชื่อว่า “กลองยาวประยุกต์” และได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงแก่บุคคลรุ่นหลัง โดยนางประพิษ สิงห์เถื่อน ราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านดงกระเปา