หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
คู่มือประชาชน
 
       

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


หนังสือมอบอำนาจ


คำร้องทั่วไป


การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการพลังงานเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542


การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542


การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียน

  (1)     2      3   
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566ฯ (กิจกรรมให้ [ 27 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 


ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดอันตราย บริเวณริม [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 72 


ร่วมกิจกรรมวิ่งธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ พ.ศ.2566 และกีฬาอ [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 47 


ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้ [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 60 


ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา บึงกระดิ่ง ต [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 80 


ประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของตำบลพยุหะ [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 99 
 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556