หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเพื่อการติดต่อเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลพยุหะ เรื่อง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส ำเนาเพื่อการติดต่อเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การจดทะเบียนพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์และการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวการเรียกเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)