หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


 
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างแรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ โดยนายสมชาย เพ็ชรโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ประธานในที่ประชุม ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างแรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสภายให้สัมฤทธิผล จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสภายให้สัมฤทธิผล ดังนี้
3.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
ก.จริยธรรมหลัก
1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี
3.กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง
4.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุสภาพร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  จริยธรรมทั่วไป
1. ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี
4.มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
5. จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
7.เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9.ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
10. ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้

3.2  การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ระเบียบโดยเคร่งครัด กฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ออกมาแต่ละเวลาช่วงนี้มีกฎหมายหรือระเบียบใหม่ๆ ออกมาบังคับใช้มากมาย ซึ่งเราในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าพนักงานตามกฎหมายต่างๆ หรือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องมีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การดุลยพินิจให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย รวมทั้งการตีความต่างๆ โดยเคร่งครัด
3.3 การบริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
3.4 การเสริมคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
3.5 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น  สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  จึงประกาศนโยบายว่า ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ ต่างๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
3.6  แนวปฏิบัติ Dos and Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560  มาตรา 76  บัญญัติให้ประมวลจริยธรรม เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ของตนในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ      จึงประกาศแนวปฏิบัติ Dos and Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และมีรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2566 เวลา 11.03 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน