หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้ดำเนินการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ อบต.พยุหะได้แต่งต้ังบุคคลภายนอก โดยเลือกจากผู้นำชุมชน, กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 11.41 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 45 ท่าน