หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2562) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว หากพนักงานส่วนตำบลท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ขอให้แนบสำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล (ก.พ.7),หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 10.37 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 116 ท่าน