หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 17 มิถุนายน เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
โดยมีนางสมหมาย พรมพิทักษ์ ท้องถิ่นอำเภอเป็นหัวหน้าทีมนำตรวจด้านต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 10.48 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 27 ท่าน