หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุปี 2562
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง(2)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

                                       ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

                                              

                                           (นายชำนาญ  ศรีเพ็ง)
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 14.33 น. โดย คณ วันวิสา วรอินทร์

ผู้เข้าชม 162 ท่าน