หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
ปปช.04
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองใหญ่–สระทะเล หมู่ที่ 8  
ปร.4
ปร.5
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 หน่วยงานกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองใหญ่ – สระทะเล หมู่ที่ 8 โดยเสริมหินคลุก (บดอัดแน่น) หนา 0.10 เมตร และปูทับด้วยผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,610.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะกำหนด)   ตั้งจ่ายงบประมาณไว้  630,000.- บาท  นั้น
เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และเปิดเผย องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน    557,000.-บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบ ปปช.01   แนบท้ายประกาศ ฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือน  กมภาพันธ์  พ.ศ.  2560


                                                        (นายชำนาญ   ศรีเพ็ง)
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 15.26 น. โดย คุณจักร์พงษ์ คำแผ่น

ผู้เข้าชม 195 ท่าน