หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
แบบ ปปช.01
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาบงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่รุ่งเพชร(เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลพยุหะ  
ปร.4
ปร.5
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ  ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 หน่วยงานกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอู่รุ่งเพชร(เก่า) หมู่ที่ 2  ตำบลพยุหะ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่รุ่งเพชร (เก่า) หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำทั้ง 2 ช่วง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 566.00 ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะกำหนด) ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ 726,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และเปิดเผย องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 726,000.-บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)     รายละเอียดตามแบบ ปปช.01   แนบท้ายประกาศ ฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2560


                                                             (นายชำนาญ   ศรีเพ็ง)
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 15.15 น. โดย คุณจักร์พงษ์ คำแผ่น

ผู้เข้าชม 204 ท่าน