หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
รายงานผลความพึงพอใจในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560  
 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานพัฒนาชุมชนให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด จำนวน 100 คน และผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร จำนวน 100 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 14.47 น. โดย คุณขวัญฤทัย เขียววร

ผู้เข้าชม 136 ท่าน