หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายวีระ เฉลิมพงษ์
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
 


นายสุทิน หมื่นอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ


นางสาวปริษา จันทร์ศร
เลาขุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
 
 


นายเสรี บุญมีเพิ่มทรัพย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่1


นางอรุณ พวงสมบัติ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่2


นางจุฑารัฐ อ้นโต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่2


นางสาวจรูญ ทองวิชิต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่3


นางกัญจน์ปาริชาติ์ มั่นศักดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่5


นายสุวิทย์ จ้อนแจง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่7