หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายวีระ เฉลิมพงษ์
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
 


นายสุทิน หมื่นอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ


นางสาวอารีวรรณ เพ็ญเขตรกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
 
 


นายเสรี บุญมีเพิ่มทรัพย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่1


นางอรุณ พวงสมบัติ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่2


นางจุฑารัฐ อ้นโต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่2


นางสาวจรูญ ทองวิชิต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่3


นางกัญจน์ปาริชาติ์ มั่นศักดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่5


นายสุวิทย์ จ้อนแจง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่7