การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - 1. ยุทธศาสตร์หรือแนวทางฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.พยุหะ อยู่ในส่วนที่ 2 เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 8
    - 2.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คั้งที่ 3 พ.ศ.2564
    - 3. ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวกิจกรรม
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - อบต.พยุหะมีสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Line ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน โดยเปิดเข้าหน้าเว็ปไซต์หลักและเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าเว็ปไซต์
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6