การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phayuhasao.go.th/o... หน้าหลัก/ข้อมูลหน่วยงาน/โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phayuhasao.go.th/b... https://www.phayuhasao.go.th/s... หน้าหลัก/บุคลากร/คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/p... https://www.phayuhasao.go.th/p... หน้าหลัก/ข้อมูลหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/p... https://www.phayuhasao.go.th/p... หน้าหลัก/แผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.พยุหะ
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/c... หน้าหลัก/ข้อมูลหน่วยงาน/ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/p... https://www.phayuhasao.go.th/l... https://www.phayuhasao.go.th/l... https://www.phayuhasao.go.th/l... หน้าหลัก/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/พรบ./พรก./ระเบียบกระทรวงมหาดไทย/ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/n... https://www.phayuhasao.go.th/n... https://www.facebook.com/phayu... หน้าหลัก/ข่าวสาร/ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/และ อบต.พยุหะยังประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ที่สามารถเข้าผ่านทางหน้าหลักของเว็ปไซต์ โดยเลื่อนหน้าจอไปด่านล่างขวา คลิ๊กที่ไอคอน Facebook
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/w... หน้าหลัก/เลื่อนหน้าจอลงมาคลิก สนทนาในตำบล
o9 Social Network https://www.phayuhasao.go.th/h... หน้าหลัก/เลื่อนหน้าจอมาด้านล่างสามารถคลิกที่ ไอคอน Facebook  หรือ Line โดยสแกน QR code
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phayuhasao.go.th/h... https://www.phayuhasao.go.th/p... https://www.phayuhasao.go.th/p... หน้าหลัก/ระเบียบ/ประกาศ/ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
  (1)     2      3      4      5