หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
หลักฐานการแสดงตนในการใช้สิทธเลือกตั้ง [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตรวจสอบสิทธิได้ที่หน่วยเลือกตั้ง [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำ [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มที่ 2 [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานและสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งของ อบต.พยุหะ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2 [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 59 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ หอประชุมนิทัศนพล [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมนิทัศนพ [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 146 
ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พยุหะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
 
ทต.ท่าตะโก วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4694 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4693 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. มท 0803.3/ว2844  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20982-21050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
 
     
 
ปรับปรุงถนน (15 มิ.ย. 2564)    อ่าน 288  ตอบ 1  
อยากทราบผลการเลือกตั้ง (30 มี.ค. 2564)    อ่าน 1882  ตอบ 4  
ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ เขต ม.7 ท่าเเร่ (16 มี.ค. 2564)    อ่าน 225  ตอบ 1  
   
   
นว 0023.3/ว 27889 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/27985 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเดินทางไปราชการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว 27852 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว 27845 แนวทางการจัดทำงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับงบงบประมาณ ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/27905 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.5/ว27831 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการเงินการคลังของ อปท. ประจำปี 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว 27833 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/27835 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/27628 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว 27844 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27651 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27629 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบรายละเอียดโครการ รูปแบบรายการวงเงินงบประมาณ การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27627 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจวสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27638 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27636 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27298 ดำเนินการตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (เรื่องที่ลงระบบหายไป)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27292 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการำจหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27277 หารือแนวทางปฏฺิบัติกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ขอแก้ไข)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
 
   


จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพ [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลสถานที่รับ-ส่ง บัตรเลือกตั้งและป้าย [ 22 พ.ย. 2564 ]

 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 

กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อบต.พยุหะ
  ควรปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556