หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
   
 
   
 
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปร [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 83 
ประกาศอำเภอพยุหะคีรี เรียกประชุมสภา อบต.พยุหะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
กำหนดมาตรการผ่อนคลายสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย สถานบริการ สถ [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 139 
กำหนดมาตรการผ่อนคลายสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในเขตพื้นที่จังหวัดนคร [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 141 
กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้ [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 150 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 75 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 145 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี เรื่องขอแจ้งดับกระแสไฟ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 142 
มาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 124 
การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 126 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี เรื่องแรงดันไฟฟ้าอา [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 131 
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 208 
 
อบต.สำโรงชัย โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
อบต.สร้อยละคร วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ออก องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกได้จัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สนามกีฬาหมู่ที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื่ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน ตุลาคม และปิดภ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดทิพรส นายประพัฒน์ ฤทธิ์มาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบน้ำท [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจัดสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ วางท่อระบายน้ำ. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ กำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางระบายน้ำออกจากพื [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรพยากรน้ำแห่งชาติ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนผิวจราจรกลบหลุมบ่อภายในเขตตำบล [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาคลี [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดทิพรส ข่าวประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ กรณีน้ำท่วมหรือหรือน้ำท่วมขัง [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยถั่วใต้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
   
   
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
     
 
ปรับปรุงถนน (11 ก.ค. 2565)    อ่าน 584  ตอบ 3  
ทดลองตั้งกระทู้โดยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (8 พ.ค. 2565)    อ่าน 1003  ตอบ 1  
   
   
ที่ นว 0023.1/1453 กำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ครั้งที่ 4/2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 21510 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 21512 ส่งตืนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 21525 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว21500 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1459 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรราการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ แนบ1 ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21546 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21544 การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21543 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปี 2565  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/21542 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21541 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 21545 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมุลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว 21336 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ ว1444 การจัดบริการการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21353 พิจารณาการโอยเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1452 ขอให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพ [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/1454 ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราขการ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/1455 ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมาครบ 25 ปี  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
นว 0023.3/ว21256 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 21135 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 22 ก.ย. 2565 ]  
 
   


ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธี [ 28 ก.ย. 2565 ]

 
 
วัดเขาแก้ว
 
 
 

กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

กลุ่มสตรีสหกรณ์พยุหะคีรี
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อบต.พยุหะ
  ควรปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-341-223
เริ่มนับ วันที่ 9 เม.ย. 2556