หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.3/ว1035,นว 0023.3/ว1036  การดำเนินงานตามโครงการจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคเหนือ)จังหวัดนครสวรรค์  [ 13 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.1/15104  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556  [ 13 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.3/14917,นว 0023.3/14918   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556  [ 10 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.3/14919,นว 0023.3/14920  การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)  [ 10 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.3/14931,นว 0023.3/14930   การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 255  [ 10 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.3/14929,นว 0023.3/14928   การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5  [ 10 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.3/14923,นว 0023.3/14922   ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 อง  [ 10 มิ.ย. 2556 ]  
นว 0023.3/14927,นว 0023.3/14926  ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  [ 10 มิ.ย. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     1221      1222      1223     (1224)     1225      1226      1227     ....หน้าสุดท้าย >> 1,398