หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.1/ว 24776 การจัด "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว27474 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 037.1/ว 27475 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27339 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล (เทศบาล  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27339 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล (เทศบาล) สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27341 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27341 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศ  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27008 ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการบเยความพิการและการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง(เทศบาล)  [ 23 พ.ย. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1221      1222      1223     (1224)     1225      1226      1227     ....หน้าสุดท้าย >> 1243