หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/3429 รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด  [ 17 ก.พ. 2552 ]   
 
นว 0037.3/3428 รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด  [ 17 ก.พ. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว 3339 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 17 ก.พ. 2552 ]   
 
นว.0037.3/3310 การสำรวจข้อมูลสถานีสอบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ด่วนที่สุด  [ 17 ก.พ. 2552 ]   
 
นว.0037.3/2903 การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 11 ก.พ. 2552 ]   
 
นว.0037.3/2903 การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 11 ก.พ. 2551 ]   
 
นว 0037.1/ว 138 ขอเชิญประชุม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HAI) สำหรับผู้บริหาร ด่วนที่สุด  [ 16 ก.พ. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว 114 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ด่วนมาก  [ 10 ก.พ. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1178      1179      1180     (1181)     1182      1183      1184