หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ว26053 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (เทศบาล) สิ่งทีส่งมาด้  [ 11 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว26052 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  [ 11 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว26052 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สิ่งทีส่งมาด้วย สำเนาห  [ 11 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/29127 การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (เทศบาล) ( ดู:6 )  [ 2 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3 การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553  [ 2 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว1257 โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว1253 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 30 ต.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 กย.52  [ 27 ต.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1164      1165      1166     (1167)     1168      1169      1170     ....หน้าสุดท้าย >> 1184