หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037./ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง  [ 26 ม.ค. 2555 ]   
 
นว 0037./ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง  [ 27 ม.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/ว 1637 การฝึกอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  [ 25 ม.ค. 2555 ]   
 
นว0037.3/ว106 การจัดทำประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่องค์กรที่สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ประสบผลสำเร็จ  [ 24 ม.ค. 2555 ]   
 
นว0016.2/1226 การจัดทำประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่องค์กรที่สามารถป้องกันปัญหสอุทกภัยในพื้นที่ได้ประสบผลสำเร็จ  [ 24 ม.ค. 2555 ]   
 
นว0037.1/ว97 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2555  [ 24 ม.ค. 2555 ]   
 
นว.0037.4/ ว 84 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ป.ป.ช.  [ 23 ม.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/ ว 59 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั  [ 16 ม.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1164      1165      1166     (1167)     1168      1169      1170     ....หน้าสุดท้าย >> 1250