หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/27009 การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง (เทศบาล)  [ 23 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27009 การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง (เทศบาล) สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือก  [ 23 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27010 การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง  [ 23 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27010 การดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมฯ ด่วนที  [ 23 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.5/1558 การรายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  [ 20 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว1341 การตรวจติดตามงาน/โครงการของผู้ตรวจราชการประจำปี 53 (เทศบาล)  [ 18 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว1340 การตรวจติดตามงาน/โครงการของผู้ตรวจราชการประจำปี 53  [ 18 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว26053 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (เทศบาล)  [ 11 พ.ย. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1163      1164      1165     (1166)     1167      1168      1169     ....หน้าสุดท้าย >> 1184