หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
618/2552 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น (Core Team)  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว 277 ขอความอนุเคราะห์สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด  [ 17 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/5391 การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด่วนที่สุด  [ 11 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/5390 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด่วนที่สุด  [ 11 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว 253 ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด  [ 11 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว 254 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด  [ 11 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/220 การรายงานผลการสำรวจรายชื่อผู้มาแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด  [ 3 มี.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/219 บันทึกข้อความการรายงานผลการสำรวจรายชื่อผู้มาแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด  [ 3 มี.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1161      1162      1163     (1164)     1165      1166      1167     ....หน้าสุดท้าย >> 1168