หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.1/ว 27477 การจัด "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว 24776 การจัด "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว27474 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 037.1/ว 27475 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27339 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล (เทศบาล  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27339 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล (เทศบาล) สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27341 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27341 การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุดที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศ  [ 25 พ.ย. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1161      1162      1163     (1164)     1165      1166      1167     ....หน้าสุดท้าย >> 1184