หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ว1699 โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประจำเดือนมกราคม 2553  [ 29 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว1699 โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประจำเดือนมกราคม 2553  [ 29 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/29571 เชิญประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้า  [ 25 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/29258 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 2428 ลงวันท  [ 23 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/29258 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.  [ 23 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/29257 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.(เทศบาล)  [ 23 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/29257 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.(เทศบาล)  [ 23 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว 1577 เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาวงเงินก่อสร้างและรูปแบบรายการโครงการ  [ 18 ธ.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1159      1160      1161     (1162)     1163      1164      1165     ....หน้าสุดท้าย >> 1184