หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.4/20851 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล พ.ศ.  [ 23 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.4/ว1324 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล  [ 23 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว1288 ฐานข้อมูลยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น  [ 20 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว20521 การประชุมเพื่อรับรองฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  [ 20 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว20391 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฎิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  [ 20 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว20292, นว 0037.3/ว20293 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555  [ 16 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว20021 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2555  [ 15 ส.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.2/ว19738, นว 0037.2/ว1937 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต.  [ 15 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1158      1159      1160     (1161)     1162      1163      1164     ....หน้าสุดท้าย >> 1272