หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.1/ว208 สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ(ริชแบนด์)สีชมพู  [ 29 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.1/ว209 สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ(ริชแบนด์)สีชมพู (เทศบาล)  [ 29 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว 2077 รับสมัครบุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระบดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น  [ 29 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.1/ว83 ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ด่วนที่สุด)  [ 15 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว72 การรายงานกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว61 สำรวจความต้องการขอรับงบประมาณ  [ 12 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว 3 อบรมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว 2 อบรมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)  [ 4 ม.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1158      1159      1160     (1161)     1162      1163      1164     ....หน้าสุดท้าย >> 1184