หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ ว 398 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒราท้องถิ่นอำเภอ (อำเภอ)  [ 9 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0073.3/ ว5219 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เทศบาล)  [ 6 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0073.3/ ว5218 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อบจ)  [ 6 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0073.3/ ว5217 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อำเภอ)  [ 6 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0073.3/ ว5220 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  [ 6 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0073.3/ ว5241 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  [ 6 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0073.1/ ว ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2555 อังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนิวา  [ 5 มี.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/ ว 317 ขออนุญาติให้ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดทำข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังห  [ 2 มี.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1079      1080      1081     (1082)     1083      1084      1085     ....หน้าสุดท้าย >> 1168