หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.5/4559,นว 0023.5/4560 การโอนเงินภาษีเงินมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่  [ 4 มี.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว4537,นว 0023.3/ว4538 ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวด  [ 4 มี.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว4540,นว 0023.3/ว4539 หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กรณีมีผู  [ 4 มี.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/4401 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  [ 3 มี.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/4403 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/296,297,298 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ฝึกอบรมโครงการ "การบันทึกบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 28 ก.พ. 2557 ]   
นว 0023.3/ว277,นว 0023.3/ว279 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  [ 27 ก.พ. 2557 ]   
นว 0023.5/281-288 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน 2556 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท  [ 27 ก.พ. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก...     1077      1078      1079     (1080)     1081      1082      1083     ....หน้าสุดท้าย >> 1314