หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 20023.3/ว 7986 สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 20023.3/ว 7987 สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว7931,นว 0023.3/ว7930 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว514,นว 0023.3/ว515 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งงผลงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพ  [ 21 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.1/ว506 การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถจ.นว. รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง วันที่31 มี.ค.56)  [ 20 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 00237.2/ว7478,นว 0023.2/ว7497 การจัดทำข้อมูลฐานอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว489 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556  [ 18 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว7445,นว 0023.3/ว7446 โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย(ตามข้อสังเกต1)  [ 18 มี.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     1076      1077      1078     (1079)     1080      1081      1082     ....หน้าสุดท้าย >> 1224