หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.2/ว1041 ประกาศรับสมัครและสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  [ 9 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว16757, นว 0037.3/ว16756 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่ อปท. ยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ย  [ 9 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/16719,นว0037.3/163720 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหา  [ 6 ก.ค. 2555 ]   
 
นว0037.3/ว16702 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างป  [ 6 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/ว16601 การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบ  [ 6 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/ว16602 การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบ  [ 6 ก.ค. 2555 ]   
 
นว0037.3/ว1036,นว 0037.3/ว1037 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  [ 6 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว1035 เร่งรัดการกรอก e-plan เรื่องยาเสพติด  [ 6 ก.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1076      1077      1078     (1079)     1080      1081      1082     ....หน้าสุดท้าย >> 1184