หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.2/ ว 24964 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 10 ต.ค. 2554  [ 11 ต.ค. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ ว 3357 แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2554 ตามโครงการหลักประกันด้ายรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการหร  [ 6 ต.ค. 2554 ]   
 
น 0037.3/ ว 3357 แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2554 ตามโครงการหลักประกันด้ายรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการหร  [ 6 ต.ค. 2554 ]   
 
ด่วนที่สุด นว 0037.2/ แจ้งตารางออกตรวจโบนัส ชุดที่ 2,3และชุดที่ 4 สำหรับชุดที่ 1,5 และชุดที่ 6 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  [ 4 ต.ค. 2554 ]   
 
นว 0037.1/ ว 3352 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นเข้าประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555  [ 30 ก.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว 3351 แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  [ 30 ก.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว 3350 แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  [ 30 ก.ย. 2554 ]   
 
นว 0037.3/ว 3348 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ  [ 30 ก.ย. 2554 ]   
 
<< หน้าแรก...     1076      1077      1078     (1079)     1080      1081      1082     ....หน้าสุดท้าย >> 1150