หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ ว 8488 ขอความร่วมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อำเภอ)  [ 11 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.4/ ว 579 การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555  [ 11 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 578 สำรวจข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถูกดำเนินคดีอาญาหรือดำเนินการทางวินัยเกี่ยวก  [ 11 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 577 สำรวจข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถูกดำเนินคดีอาญาหรือดำเนินการทางวินัยเกี่ยวก  [ 11 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.5/ ว 8412 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิยนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 1  [ 11 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.5/569 ขอความร่วมมือแจ้งรณรงค์ลดการใช้พลังงาน วันที่ 10 เมษายน 2555  [ 9 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/549 การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ้งสถาบันหลักของชาติในร  [ 5 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 7569 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 (อบจ,เทศบาล)  [ 29 มี.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1075      1076      1077     (1078)     1079      1080      1081     ....หน้าสุดท้าย >> 1168