หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0023.3/ว12987,นว 0023.3/ว12988 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรม การป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรป  [ 28 พ.ค. 2556 ]   
 
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [ 22 พ.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.2/ว708,นว 0023.2/ว709 แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว12638,นว 0023.3/ว12639 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556  [ 23 พ.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว12640,นว0023.3/ว12641 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5  [ 23 พ.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/12644,นว 0023.3/12645 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว12986 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิ  [ 28 พ.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.4/12631 การตรวจสอบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล)  [ 23 พ.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     1074      1075      1076     (1077)     1078      1079      1080     ....หน้าสุดท้าย >> 1243