หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.5/ว 631 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(เทศบาล)  [ 20 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว 8932 เร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาบเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" (อบจ,เทศบาล)  [ 19 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 8931 เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" (อำเภอ)  [ 19 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.2/ ว 620 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.255-2557) และกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)  [ 19 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0073.3/ ว 610 เรื่องเร่งรัดบันทึกข้อมูล e-plan จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2555  [ 17 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.5/590 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 585 โปสเตอร์ยาเสพติด  [ 12 เม.ย. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ ว 567 การให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เนื่องจากประสบอุทกภัยจากภาคเอกชน  [ 11 เม.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1074      1075      1076     (1077)     1078      1079      1080     ....หน้าสุดท้าย >> 1168