หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.4/ว318,นว 0023.4/ว319  ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2558 ]  
นว 0023.4/ว321,นว 0023.4/ว322  โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม  [ 7 ม.ค. 2558 ]  
นว 0023.3/ว30101,นว 0023.3/ว30102  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาส  [ 26 ธ.ค. 2557 ]  
นว 0023.3/ว30457,นว 0023.3/ว30458  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 30 ธ.ค. 2557 ]  
นว 0023.3/ว30455,นว 0023.3/ว30456  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกร  [ 30 ธ.ค. 2557 ]  
นว 0023.5/ว30467,นว 0023.5/ว30468  การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการต  [ 30 ธ.ค. 2557 ]  
นว 0023.3/ว30344,นว 0023.3/ว30345  การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน  [ 30 ธ.ค. 2557 ]  
นว 0023.3/ว30470,นว 0023.3/ว30471  การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  [ 30 ธ.ค. 2557 ]  
 
<< หน้าแรก...     1074      1075      1076     (1077)     1078      1079      1080     ....หน้าสุดท้าย >> 1,398