หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0037.3/ว7145,นว 0037.3/ว7146 แบบรายงานความคืบหน้าการส่งเสริมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558  [ 27 ก.ค. 2555 ]   
 
นว0037.3/ว7137,นว0037.3/ว7138 แบบรายงานเงินเหลือจ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและเฝ้าระวัง  [ 25 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.5/ว จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท.  [ 20 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/ว17836 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6  [ 20 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.3/ว18009, นว 0037.3/ว18008 การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/17833 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารท้องถิ่นในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงระบบ" (อบจ,เทศบาล)  [ 20 ก.ค. 2555 ]   
 
นว 0037.1/17835 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารท้องถิ่นในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงระบบ"  [ 20 ก.ค. 2555 ]   
 
ที่ นว 0037.3/ว7106,นว 0037.3/ว7107 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากก  [ 18 ก.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     1073      1074      1075     (1076)     1077      1078      1079     ....หน้าสุดท้าย >> 1184