หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0023.5/ว 19716 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ 19728 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
นว 0023.2/ว19737 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 10 ก.ย. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ 19499 การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
นว 0023.5/ว 19583 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขัยเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 9 ก.ย. 2562 ]   
 
ที่ นว 0023.3/ว 19351 โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน Thailand Big Move Road Safety เฟส 2  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
ที่ นว 0023.3/ว 19453 การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
ที่ นว 0023.3/ว 19454 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1150