หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
     
 
นว 0023.3/ว16046 การสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 16036 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุกหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 16034 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 16020 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ 542 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว16017 1-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมษณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว16017 2-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมษณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว16017 3-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมษณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1117