หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 
 
 
  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางเดินของกองทัพโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรี-อยุธยา จะต้องยกทัพผ่านทางนี้ จึงได้นามว่า “พยุหะ” หมายถึง กองทัพ เพราะเป็นศูนย์กลางระหว่าง เมืองไชยา-นาทบุรี (จังหวัดชัยนาท) และเมืองพระบาง (จังหวัดนครสวรรค์) ซึ่งเป็นทำเลที่มีเขาแก้วและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงเป็นสถานที่เหมาะ สมสำหรับเป็นที่พักในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อทางการได้ย้ายอำเภอเศรษฐี (บ้านสระเศรษฐี ตำบลพยุหะ) มาเป็นในปัจจุบัน จึงได้ชื่อว่า อำเภอพยุหคีรี (ไม่มีสระ อะ) ส่วนตำบลมีชื่อว่า พยุหะแด่น (มีสระ อะ) ต่อมาได้ตัดแด่นออกเป็น ตำบลพยุหะ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
 
ตำบลพยุหะ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ด้านฝั่ง ขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา) มีเนื้อที่ประมาณ 22.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,062.50 ไร่ โดยเป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ มีเนื้อที่ประมาณ 20.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,937.50 ไร่ โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี ประมาณ 3.50 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 27.00 กิโลเมตร
 
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 4,275      คน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,014      ครัวเรือน

ชาย     2,048     คน คิดเป็นร้อยละ 47.91

หญิง    2,227     คน คิดเป็นร้อยละ 52.09

ความหนานแน่นเฉลี่ย     207    คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพรองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย
 
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และในครัวเรือน จำนวน 15 แห่ง
 
 
ตำบลพยุหะ มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม 90 % โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,2 และ 7 มีลำคลอง และ หนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินดี เหมาะแก่การ เพาะปลูก เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลย่านมัทรี ตำบลสระทะเล
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าน้ำอ้อย ตำบลม่วงหัก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินมะกอก  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำทรง    
 
 
 
องค์การบรหารส่วนตำบลพยุหะ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้
 

จำนวนหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ,3 ,7 ,8 และ 9

จำนวนหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่เพียงบางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และ 5
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหาดเหนือ 248 276 546 170  
2   บ้านดงกะเปา (บางส่วน) 391 475 866 414
  3   บ้านเนินฝอยทอง 387 391 778 399  
5   บ้านท่าจันทร์ (บางส่วน) 80 96 176 158
  7   บ้านท่าแร่ 187 208 395 149  
8   บ้านหนองใหญ่ 215 206 421 209
  9   บ้านวงค์มหาพรหม 518 575 1,093 515  
                 
    รวม 2,048 2,227 4,275 2,014
 
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางเดินของกองทัพโบราณ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา จะต้องยกทัพผ่านทางนี้ จึงได้นามว่า “พยุหะ” หมายถึง กองทัพ เพราะเป็น ศูนย์กลางระหว่าง เมืองไชยานาทบุรี (จังหวัดชัยนาท) และเมืองพระบาง (จังหวัดนครสวรรค์) ซึ่งเป็นทำเลที่มีเขาแก้วและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่พักใน สมัย นั้น ต่อมาเมื่อทางการได้ย้ายอำเภอเศรษฐี (บ้านสระเศรษฐี ตำบลน้ำทรง) มาเป็นในปัจจุบัน จึงได้ชื่อว่า อำเภอพยุหคีรี (ไม่มีสระ อะ) ส่วนตำบลมีชื่อว่า พยุหะแด่น (มีสระ อะ) ต่อมาได้ ตัดแด่นออกเป็น ตำบลพยุหะ