หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รูู้จักตำบล
Condition
เกี่ยวกับ ตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
บริการ
service
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
''จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0''
วิสัยทัศน์ อบต.พยุหะ
 
 


นายชำนาญ ศรีเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
 


นายจิรโชต ธิติทรัพย์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ


นายทัศนัย คงไทย
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ
 


พ.ต.ท.พิษณุ รักษาจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยุหะ