องค์การบริหารส่วนตำบล พยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์